นโยบายความเป็นส่วนตัว

Konami Amusement Co., Ltd. (“ Konami” หรือ “เรา” หรือคำอื่นที่คล้ายกัน) เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่น มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 1, Ikejiri, Takata, Ichinomiya, Aichi 491-0125, Japan Konami ตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเรา ("คุณ" หรือ "ของคุณ" หรือคำอื่นที่คล้ายกัน) และ Konami จะจัดการข้อมูลของคุณ ("ข้อมูล") ให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลบังคับใช้และเป็นไปตามนโยบายต่อไปนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ใช้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่เรามีนโยบายการจัดการข้อมูลแยกต่างหาก นอกจากนี้ หากคุณใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของเรา จะถือว่าคุณอนุญาตให้เราเก็บรวบรวม เก็บรักษา เข้าถึง ใช้ และโอนข้อมูลของคุณตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แลนโยบายการจัดการข้อมูลของเรา

<เนื้อหา>

การเก็บรวบรวมข้อมูล

Konami เก็บรวบรวมข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการจัดการข้อมูล

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ รวมถึงการแยกคุณจากผู้ใช้รายอื่น ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีแก่คุณเมื่อคุณเรียกดูเว็บไซต์ของเรา และยังช่วยให้เราปรับปรุงเว็บไซต์ของเราและแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของคุณได้ สำหรับรายละเอียดโปรดอ่านประกาศเกี่ยวกับคุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ

การใช้ข้อมูล

Konami ใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายการจัดการข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูล

ปกติเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สามยกเว้นกรณีที่คุณให้ความยินยอม, กรณีที่มีกำหนดในนโยบายการจัดการข้อมูล, กรณีที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเนื่องจากการปรับโครงสร้างองค์กรหรือการจัดการอื่นใดเกี่ยวกับธุรกิจ ทรัพย์สิน หรือหุ้นของเราทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงการล้มละลายหรือกระบวนการที่คล้ายคลึงกัน (ในกรณีดังกล่าว ข้อมูลของคุณจะเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่โอนระหว่างบริษัทในกลุ่ม Konami ตามที่ระบุด้านล่าง เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้าง ฯลฯ ดังกล่าว หรืออาจเปิดเผยและ/หรือโอนไปยังผู้จะซื้อหรือผู้ซื้อของธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วนของเรา), กรณีที่ Konami จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย (รวมถึงกฎหมายนอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่) หรือกรณีที่มีการขอให้เปิดเผยโดยหน่วยงานตุลาการ ฝ่ายปกครอง หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ (รวมถึงหน่วยงานภายนอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่)

เราอาจเปิดเผยข้อมูลหากเห็นว่าจำเป็นหรือเหมาะสม เพื่อ (1) บังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขของเรา, (2) ปกป้องการดำเนินงาน, สิทธิ, ความเป็นส่วนตัว, ความปลอดภัย หรือทรัพย์สินของเราและ/หรือของบริษัทในเครือของเรา ของคุณ หรือของผู้อื่น และ (3) ให้สามารถดำเนินการแก้ไขที่ทำได้หรือจำกัดความเสียหายที่เราอาจได้รับ

Konami เปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายการจัดการข้อมูลกับบริษัทในกลุ่ม Konami (กล่าวคือ บริษัทที่ KONAMI GROUP CORPORATION ถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะที่ระบุไว้ใน https://www.konami.com/corporate/en/subsidiaries/) ในกรณีดังกล่าว บริษัทในกลุ่ม Konami ที่ได้รับข้อมูลจะใช้และจัดการข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และนโยบายการจัดการข้อมูล โดย KONAMI GROUP CORPORATION จะเป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลระหว่างบริษัทในกลุ่ม Konami

บางครั้ง Konami อาจให้ผู้ให้บริการเป็นผู้จัดการข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายการจัดการข้อมูล ซึ่งผู้ให้บริการของเราอาจเป็นผู้ให้บริการโฆษณาและวิเคราะห์ข้อมูล

การโอนข้ามพรมแดน

บางครั้ง Konami อาจเก็บรักษาและประมวลผลข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคุณบนเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่นอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่ แม้ว่าเราจะเก็บรักษาและประมวลผลข้อมูลด้วยตัวเราเองก็ตาม ในกรณีดังกล่าว ข้อมูลของคุณอาจได้รับการจัดการตามกฎหมายซึ่งอาจแตกต่างไปจากประเทศของคุณ หากคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราจะถือว่าคุณยินยอมให้โอนข้อมูลดังกล่าว

การขอเข้าถึง

หากคุณต้องการเข้าถึงหรือต้องการให้ Konami แก้ไข ลบ หรือระงับการใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคุณ โปรดส่งคำขอตามขั้นตอนที่ระบุในนโยบายการจัดการข้อมูล

อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถระบุตัวตนเจ้าของข้อมูลดังกล่าวหรือเนื่องจากสถานการณ์อื่น เราอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของคุณได้ นอกจากนี้ หากคุณขอให้ Konami ลบหรือระงับการใช้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการให้บริการของเรา เราอาจไม่สามารถให้บริการแก่คุณได้อีกต่อไป

หากคุณต้องการรับสำเนาข้อมูลของคุณที่เราเก็บรักษาไว้ อาจมีค่าธรรมเนียมการดำเนินการ

สิทธิความเป็นส่วนตัวในแคลิฟอร์เนียของคุณ

หากคุณอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนีย คุณมีสิทธิที่จะขอข้อมูลบางรายการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของคุณแก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบตรงตามมาตรา 1798.83 ของประมวลกฎหมายแพ่งแห่งแคลิฟอร์เนีย หากคุณต้องการขอข้อมูลดังกล่าว โปรดส่งอีเมลถึงเราที่ [privacypolicy-kam@faq.konami.com] พร้อมระบุว่า “California Privacy Rights” ในหัวเรื่อง

ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

Konami พยายามใช้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลในการปกป้องข้อมูลของคุณภายในองค์กรของเรา อย่างไรก็ตาม ไม่มีระบบการรับส่งข้อมูลหรือจัดเก็บข้อมูลใดที่สามารถรับประกันความมั่นคงปลอดภัยได้ 100% หากคุณเชื่อว่าการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเราไม่ปลอดภัยอีกต่อไป โปรดแจ้งให้เราทราบทันทีตามข้อมูลติดต่อที่ให้ไว้ในนโยบายการจัดการข้อมูล

ระยะเวลาเก็บรักษา

เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดหรืออนุญาตให้เก็บรักษานานกว่านั้น

เด็ก

เราไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีโดยเจตนา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

บางครั้งเราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลเมื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ และหากคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการหลังการเปลี่ยนแปลงจะถือว่าคุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขแล้ว

ประวัติการแก้ไข:
  • 2 กันยายน 2019