KONAMI

POLITYKA PRYWATNOŚCI KONAMI EUROPE DOTYCZĄCA GIER WIDEO

Prywatność Twoich danych ma istotne znaczenie dla KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT B.V. („Konami Europe”, „my”, „nas/nam/nami” lub „nasz/nasza/nasze”). W niniejszej informacji o ochronie prywatności przedstawiamy użytkownikom naszą obietnicę dotyczącą prywatności danych (patrz poniżej). Opisujemy również sposób, w jaki wykorzystujemy dane osobowe, które zbieramy o Tobie, gdy korzystasz z naszego oprogramowania do gier wideo, aplikacji, treści do pobrania oraz ich aktualizacji, a także z powiązanych usług online i offline (łącznie - „Usługi”).

Konami Europe posiada główną siedzibę pod adresem: 16 Sheet Street, Windsor, SL4 1BG, Wielka Brytania („Centrala w Wielkiej Brytanii”) oraz oddziały na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) we Francji, Niemczech i Hiszpanii („Oddziały w UE”).

W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z dostarczaniem Ci innych określonych produktów i usług, mogą również mieć zastosowanie nasze inne informacje o ochronie prywatności (patrz punkt 8 poniżej). Niniejsza informacja o ochronie prywatności stanowi uzupełnienie naszych innych obowiązujących informacji o ochronie prywatności i należy ją interpretować w połączeniu z tymi informacjami.

Od czasu do czasu możemy zmienić, uzupełnić lub usunąć dowolną część niniejszej informacji o ochronie prywatności. Najnowszą wersję niniejszej informacji o ochronie prywatności można uzyskać pod adresem: https://legal.konami.com/kdee/privacy_notice/.

OBIETNICA DOTYCZĄCA PRYWATNOŚCI

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Nasza obietnica dotycząca prywatności polega na tym, że podczas zbierania i wykorzystywania Twoich danych osobowych będziemy wykonywać następujące czynności:

·  Przestrzeganie przepisów: Będziemy przestrzegać Przepisów o ochronie danych. Oznacza to, że będziemy chronić Twoje dane osobowe zgodnie ze standardem wymaganym na podstawie Przepisów o ochronie danych (zgodnie z definicją w punkcie 1 poniżej).

·  Przekazywanie informacji: Będziemy Cię informować w sposób jasny, otwarty i rzetelny o przyczynach i celach zbierania i wykorzystywania Twoich danych osobowych.

·  Kontrola: Zapewnimy Ci kontrolę nad Twoimi danymi osobowymi, informując Cię o Twoich prawach i sposobie ich wykonywania.

·  Bezpieczeństwo: Będziemy stosować silne środki bezpieczeństwa, aby zapewnić ochronę i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.

·  Zaufanie: Nie sprzedamy Twoich danych osobowych nikomu innemu, nie wykorzystamy ich do celów marketingu bezpośredniego lub profilowania, ani w żadnym innym celu, który nie byłby zgodny z Twoimi oczekiwaniami.

Należy zapoznać się z pozostałą częścią niniejszej informacji o ochronie prywatności w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat rodzajów danych osobowych, które zbieramy o Tobie, sposobu wykorzystania i ochrony przez nas Twoich danych osobowych, a także sposobu, w jaki możesz skontaktować się z nami w przypadku pytań lub w celu wykonania Twoich praw wynikających z Przepisów o ochronie danych.

1.  SPOSÓB, W JAKI PODLEGAMY REGULACJOM ZGODNIE Z PRZEPISAMI O OCHRONIE DANYCH

Z uwagi na fakt, że prowadzimy działalność za pośrednictwem naszej Centrali w Wielkiej Brytanii i naszych Oddziałów w UE, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi brytyjskimi, unijnymi oraz krajowymi przepisami i regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych (łącznie - „Przepisy o ochronie danych”). Przepisy o ochronie danych mają zastosowanie do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w następujący sposób:

A.  W przypadku gdy administratorem Twoich danych osobowych jest nasza Centrala w Wielkiej Brytanii, główne Przepisy o ochronie danych, których przestrzegamy, to brytyjska ustawa o ochronie danych z 2018 r. (UK Data Protection Act 2018) oraz brytyjskie RODO (tj. RODO (zgodnie z definicją poniżej) w brzmieniu obowiązującym w Wielkiej Brytanii po Brexicie).

Nasza Centrala w Wielkiej Brytanii jest zarejestrowana jako administrator danych w brytyjskim Urzędzie Komisarza ds. Informacji (Information Commissioner’s Office) (numer rejestracyjny ICO ZA029809), który jest Organem ochrony danych w Wielkiej Brytanii (patrz punkt 7 poniżej). Unijne RODO (zgodnie z definicją poniżej) może również mieć zastosowanie do przetwarzania Twoich danych osobowych przez naszą Centralę w Wielkiej Brytanii w pewnych okolicznościach.

B.  W przypadku, gdy administratorem Twoich danych osobowych jest jeden z naszych Oddziałów w UE, główne przepisy o ochronie danych, których przestrzegamy, to Ogólne rozporządzenie o ochronie danych nr 2016/679 („RODO”) oraz związane z nim przepisy krajowe w odpowiednich państwach członkowskich UE.

Nasz oddział we Francji prowadzi działalność jako nasza główna jednostka organizacyjna zgodnie z RODO w zakresie transgranicznego przetwarzania danych w EOG, a jego siedziba mieści się pod adresem: 35 Rue Pierre Brossolette, Levallois Perret 92300, Francja. Nasz francuski oddział został również wyznaczony przez naszą Centralę w Wielkiej Brytanii jako jej przedstawiciel ds. RODO w UE w zakresie niektórych czynności związanych z przetwarzaniem danych.

Jeśli jesteś rezydentem kraju innego niż Wielka Brytania lub kraju spoza EOG, w którym obowiązują krajowe przepisy dotyczące ochrony danych nakładające na nas dodatkowe obowiązki w związku z Usługami, będziemy przestrzegać takich przepisów dodatkowo do naszych zobowiązań wynikających z brytyjskich i unijnych Przepisów o ochronie danych. Więcej informacji znajduje się w punkcie 8.  

2.  TWOJE DANE OSOBOWE, KTÓRE ZBIERAMY

A.  Sposób, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe

W zależności od tego, z jakich Usług korzystasz, możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do niektórych lub wszystkich z następujących celów („Cele”):

i.  Obsługa, analiza, ulepszanie i rozwój Usług (w tym identyfikacja, naprawa i usuwanie błędów komputerowych lub funkcjonalnych).

ii.  Dostarczanie użytkownikom treści dotyczących Usług.

iii.  Umożliwianie prowadzenia rankingów i doboru graczy online oraz pomaganie użytkownikom w znajdowaniu znajomych w ramach Usług.

iv.  Reklamowanie i promowanie Usług oraz monitorowanie skuteczności takich działań reklamowych i promocyjnych. Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych do prowadzenia marketingu bezpośredniego.

v.  Prowadzenie obsługi w zakresie wszelkich pytań lub skarg i zażaleń użytkowników dotyczących Usług.

vi.  Wykrywanie incydentów związanych z bezpieczeństwem, ochrona przed złośliwymi, wprowadzającymi w błąd, oszukańczymi lub nielegalnymi działaniami oraz ściganie osób odpowiedzialnych za takie działania.

vii.  Zakładanie i prowadzenie zarejestrowanych kont użytkownika.

viii.  Dostarczanie aktualizacji oprogramowania dotyczącego Usług.

ix.  Uwierzytelnianie i aktywowanie gier użytkownika oraz zapisywanie danych dotyczących przebiegu gier.

x.  Umożliwianie przeprowadzania konkursów i rozgrywek (włącznie z zapewnieniem nagród).

xi.  Przeprowadzanie audytów, transakcji oraz innych działań związanych ze zgodnością z przepisami.

xii.  Zapewnianie bezpieczeństwa i rzetelności naszych Usług, rozwiązywanie sporów, badanie i przyczynanianie się do ograniczania oszustw i nielegalnych zachowań, przestrzeganie przepisów prawa oraz egzekwowanie naszych umów i zasad polityki.

xiii.  Do innych celów, na które wyrazisz zgodę, o których zostaniesz powiadomiony lub które zostaną Ci ujawnione w inny sposób przy podawaniu Twoich danych osobowych.

Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych do podejmowania decyzji dotyczących Ciebie na podstawie profilowania lub innych form zautomatyzowanego przetwarzania danych, które mogłyby mieć wpływ na Ciebie z punktu widzenia prawa lub w jakikolwiek inny, podobnie istotny sposób.

B.  Sposób, w jaki gromadzimy Twoje dane osobowe

Używamy różnych metod zbierania danych osobowych od Ciebie lub o Tobie, w tym wykorzystując:

i.  Strony trzecie lub publicznie dostępne źródła. Możemy otrzymywać dane osobowe o Tobie od różnych stron trzecich (takich jak platformy, za pomocą których Usługi są udostępniane, np. PlayStation, Nintendo, Xbox i Steam (każda z nich zwana dalej „Platformą”, a łącznie - „Platformami”)) oraz z innych publicznie dostępnych źródeł.

ii.  Zautomatyzowane technologie lub interakcje. W zależności od charakteru Usług dane osobowe o Tobie mogą być gromadzone za pomocą technologii lub usług wykorzystywanych przez Platformy oraz za pomocą innych metod, takich jak pliki cookie, logi serwerów i inne podobne technologie. Możemy również otrzymywać dane osobowe o Tobie, jeśli odwiedzasz inne strony internetowe wykorzystujące nasze pliki cookie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookie: https://legal.konami.com/officialsite/cookie-notice/en/

iii.  Kontakty bezpośrednie. Możesz nam przekazać swoje dane osobowe, gdy kontaktujesz się z nami w sprawie Usług (np. gdy potrzebujesz pomocy w korzystaniu z Usług), aby wziąć udział w konkursie, promocji lub ankiecie, albo jeśli zdecydujesz się przekazać nam swoją opinię.

C.  Rodzaje Twoich danych osobowych, które zbieramy

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o osobie fizycznej, na podstawie których można tę osobę zidentyfikować. Dane osobowe nie obejmują danych, w przypadku których usunięto możliwość identyfikacji danej osoby fizycznej (dane anonimowe).

Możemy zbierać, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje danych osobowych o Tobie, które mogą obejmować niektóre lub wszystkie z poniższych danych:

i.  Dane dotyczące tożsamości: w tym imię i nazwisko, tytuł, płeć, datę urodzenia i wiek, nazwę użytkownika lub tagi gracza (w tym nazwę użytkownika lub tag gracza używany na kontach na dowolnych Platformach).

ii.  Dane kontaktowe: w tym adres, adres e-mail i numery telefonów.

iii.  Dane dotyczące użytkowania: w tym informacje o sposobie korzystania z Usług.

iv.  Dane techniczne: w tym adres IP, dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizacji, system operacyjny i platformę oraz inne technologie na urządzeniach, z których korzystasz w celu uzyskania dostępu do Usług. W większości przypadków przetwarzane przez nas Dane techniczne są otrzymywane od dostawców Platformy jako dane zagregowane, na podstawie których nie można Cię zidentyfikować. Mogą jednak zaistnieć pewne sytuacje, w których możliwe będzie zidentyfikowanie użytkownika (bezpośrednio lub pośrednio) na podstawie Danych technicznych, w którym to przypadku będziemy traktować takie Dane techniczne jako dane osobowe zgodnie z niniejszą informacją o ochronie prywatności.

v.  Dane zagregowane: Zbieramy, wykorzystujemy i udostępniamy również dane zagregowane, takie jak dane statystyczne lub demograficzne, w dowolnych celach. Zagregowane dane mogą pochodzić z Twoich danych osobowych, ale nie są uznawane za dane osobowe w świetle prawa, ponieważ nie ujawniają bezpośrednio ani pośrednio Twojej tożsamości. Na przykład możemy agregować Twoje Dane dotyczące użytkowania w celu obliczenia odsetka użytkowników uzyskujących dostęp do określonych Usług. Jeśli jednak połączymy lub powiążemy zagregowane dane z Twoimi danymi osobowymi, tak aby można było bezpośrednio lub pośrednio Cię zidentyfikować, traktujemy takie połączone dane jako dane osobowe, które będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą informacją o ochronie prywatności.

Nie gromadzimy żadnych Specjalnych kategorii danych osobowych o Tobie (obejmuje to szczegółowe dane dotyczące Twojej rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub filozoficznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, przynależności do związków zawodowych, informacje o Twoim stanie zdrowia oraz dane genetyczne i biometryczne). Nie zbieramy również żadnych informacji o wyrokach skazujących i przestępstwach.

D.  Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w związku ze świadczeniem Usług na Twoją rzecz jest fakt, że jest to konieczne dla naszych prawnie uzasadnionych interesów biznesowych w świadczeniu Usług, a także dla Twojego interesu w otrzymywaniu Usług, w Celach określonych powyżej (art. 6 ust. 1 lit. f) brytyjskiego RODO/RODO).

Jeśli jesteś rezydentem kraju, w którym nasze prawnie uzasadnione interesy wymienione powyżej nie są uznawane za podstawę prawną zgodnie z obowiązującym prawem, zidentyfikujemy i wykorzystamy inne odpowiednie podstawy prawne do przetwarzania Twoich danych osobowych, takie jak konieczność wykonania umowy lub Twoja zgoda. Więcej informacji można znaleźć w punkcie 8.

E.  Twoje prawo do sprzeciwu

W przypadku gdy polegamy na naszych prawnie uzasadnionych interesach w przetwarzaniu Twoich danych osobowych w Celach, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu tych danych przez nas, jak opisano poniżej w punkcie 7.

3.  PRZECHOWYWANIE I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

A.  Przechowywanie danych

Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia Usług na Twoją rzecz.

Możemy przechowywać Twoje dane osobowe przez dłuższy okres:

i.  w zakresie niezbędnym do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa;

ii.  w przypadku złożenia skargi lub jeśli mamy uzasadnione podstawy przypuszczać, że istnieje perspektywa wystąpienia sporu sądowego w związku z naszymi relacjami z Tobą; lub

iii.  w przypadku, gdy mamy prawnie uzasadniony interes, aby to zrobić i gdy takie przechowywanie danych jest niezbędne dla naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat konkretnych okresów przechowywania danych, należy skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 7 (Twoje prawa i żądania wobec Konami) poniżej.

B.  Bezpieczeństwo danych

Zgodnie z Przepisami o ochronie danych wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa (i wymagamy od naszych usługodawców ich wdrożenia), aby zapobiec przypadkowej utracie lub wykorzystaniu Twoich danych osobowych, dostępowi do nich w nieautoryzowany sposób, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu, zmianie lub ujawnieniu.

Wprowadziliśmy również procedury zgłaszania podejrzeń naruszenia ochrony danych osobowych i powiadomimy Ciebie oraz każdy odpowiedni Organ ochrony danych o naruszeniu, jeżeli będziemy do tego prawnie zobowiązani.

Prosimy o kontakt z nami, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat tych środków bezpieczeństwa, korzystając z danych kontaktowych w punkcie 7 (Twoje prawa i żądania wobec Konami) poniżej.

4.  UDOSTĘPNIANIE PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH INNYM SPÓŁKOM

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe innym spółkom lub organizacjom z różnych powodów, jak wyjaśniono poniżej.

A.  Udostępnianie informacji spółkom z Grupy Konami

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe innym spółkom należącym do tej samej grupy kapitałowej, w tym naszej spółce dominującej w Japonii (Konami Group Corporation) oraz naszym spółkom powiązanym w Japonii (Konami Digital Entertainment Co., Ltd.) i Stanach Zjednoczonych Ameryki (Konami Digital Entertainment, Inc.) („Grupa Konami”).

W takich przypadkach udostępnimy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy będzie to konieczne dla naszych prawnie uzasadnionych interesów biznesowych i zapewnimy, że wszystkie spółki z Grupy Konami, które otrzymają Twoje dane osobowe, będą wykorzystywać te dane osobowe zgodnie z postanowieniami i w zakresie dozwolonym na podstawie Przepisów o ochronie danych, niniejszej informacji o ochronie prywatności oraz (w stosownych przypadkach) ich odpowiedniej polityki prywatności.

B.  Udostępnianie danych usługodawcom

Możemy również przekazywać Twoje dane osobowe naszym usługodawcom, zarówno w ramach Grupy Konami, jak i zewnętrznym stronom trzecim, takim jak dostawcy usług wsparcia klienta, usług analitycznych, platform marketingowych i usług zarządzania treścią.

W każdym przypadku będziemy korzystać z takich usługodawców wyłącznie zgodnie z Przepisami o ochronie danych, zapewniając, że:

i.  dany usługodawca posiada odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności Twoich danych osobowych; oraz

ii.  istnieje pisemna umowa, która chroni Twoje dane osobowe i zapobiega ich wykorzystywaniu do celów innych niż świadczenie odpowiednich usług.

C.  Inne udostępnianie danych

Możemy również udostępniać Twoje dane osobowe innym firmom zewnętrznym w wyniku sprzedaży, fuzji lub reorganizacji Konami Europe lub spółek bądź jednostek biznesowych z Grupy Konami, które świadczą Usługi, albo w przypadkach gdy jesteśmy zobowiązani lub odpowiednie spółki z Grupy Konami są zobowiązane do przetwarzania lub ujawniania danych osobowych na mocy prawa lub nakazu właściwego organu (np. sędziego lub sądu).

5.  PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO INNYCH KRAJÓW

W związku z udostępnianiem danych (patrz punkt 4 powyżej), możemy przekazywać Twoje dane osobowe spółkom znajdującym się poza Wielką Brytanią lub EOG. Uczynimy to tylko wtedy, gdy przekazywanie danych będzie zgodne z Przepisami o ochronie danych, a mianowicie poprzez zapewnienie, że:

A.  kraje, w których znajdują się te spółki, zostały uznane przez Wielką Brytanię lub UE za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (np. tak jak w przypadku przekazywania danych do Japonii); lub

B.  przyjęliśmy i wdrożyliśmy Standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Wielką Brytanię lub UE jako odpowiednie zabezpieczenia dotyczące zgodnego z prawem przekazywania Twoich danych osobowych poza terytorium Wielkiej Brytanii lub EOG.

Szczegółowe informacje dotyczące odpowiednich zabezpieczeń można uzyskać na żądanie, kontaktując się z nami zgodnie z punktem 7 (Twoje prawa i żądania wobec Konami) poniżej.

6.  ZBIERANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ STRONY TRZECIE

Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za Twoje dane osobowe, które są zbierane przez strony trzecie (takie jak dostawcy Platform) i wykorzystywane do ich własnych celów. W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z dotyczącymi prywatności oświadczeniami stron trzecich, z których usług korzystasz, aby zorientować się, jaki wpływ wywierają na Ciebie.

W niektórych przypadkach możemy udostępniać lub zamieszczać linki do innych stron internetowych, wtyczek i aplikacji stron trzecich. Kliknięcie na te linki lub uruchomienie tych połączeń może umożliwić stronom trzecim zbieranie lub udostępnianie danych o Tobie. Nie kontrolujemy tych stron internetowych, wtyczek ani aplikacji stron trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie przez nie Twoich danych. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony internetowej, wtyczki lub aplikacji.

7.  TWOJE PRAWA I ŻĄDANIA WOBEC KONAMI

A.  Twoje prawa wynikające z Przepisów o ochronie danych

W pewnych okolicznościach przysługują Ci następujące prawa, z których możesz skorzystać w odniesieniu do Twoich danych osobowych przetwarzanych przez spółki z Grupy Konami.

i.  Informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych: Masz prawo uzyskać od nas wszystkie wymagane informacje dotyczące naszych czynności związanych z przetwarzaniem danych, które Cię dotyczą (art. 13 i 14 brytyjskiego RODO/RODO).

ii.  Dostęp do danych osobowych: Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy dane osobowe dotyczące Ciebie są przetwarzane, a jeśli tak, uzyskać dostęp do tych danych osobowych i niektórych powiązanych informacji (art. 15 brytyjskiego RODO/RODO).

iii.  Sprostowanie lub usunięcie Twoich danych osobowych: Masz prawo żądać od nas niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych dotyczących Ciebie oraz uzupełnienia wszelkich niekompletnych danych osobowych (art. 16 brytyjskiego RODO/RODO).  Możesz również mieć prawo żądać od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Cię danych osobowych w przypadku wystąpienia określonych warunków prawnych (art. 17 brytyjskiego RODO/RODO).

iv.  Ograniczenie przetwarzania danych osobowych: Możesz mieć prawo żądać od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku wystąpienia określonych warunków prawnych (art. 18 brytyjskiego RODO/RODO).

v.  Przenoszenie danych osobowych: Możesz mieć prawo do otrzymania Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, umożliwiającym przeniesienie tych danych do innej firmy. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które uzyskujemy od Ciebie i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie Twojej zgody lub w celu wykonania umowy z Tobą (art. 20 brytyjskiego RODO/RODO).

vi.  Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych: W przypadku, gdy opieramy się na naszych prawnie uzasadnionych interesach w celu przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych Celach (patrz punkt 2), masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych dotyczących Ciebie (art. 21 brytyjskiego RODO/RODO). Będziemy wówczas zobowiązani zaprzestać przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że mamy ważny powód, aby kontynuować takie przetwarzanie, który ma charakter nadrzędny wobec Twojego sprzeciwu.

Ponadto, gdy Twoje dane osobowe są przekazywane przez Konami Europe z Wielkiej Brytanii lub EOG do kraju spoza Wielkiej Brytanii lub EOG, należy skontaktować się z nami, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat konkretnego mechanizmu, na którym opiera się przekazywanie tych danych (np. stwierdzenie adekwatności lub Standardowe klauzule umowne).

B.  Sposób korzystania z przysługujących Ci praw

Możesz skorzystać z tych praw, kontaktując się z nami pod adresem: privacynotice@faq.konami.com

Staramy się odpowiadać na wszystkie żądania dotyczące danych osobowych w ciągu jednego miesiąca. Niekiedy może to potrwać dłużej niż miesiąc, jeśli Twoje żądanie jest szczególnie skomplikowane lub w przypadku złożenia kilku żądań. Należy również pamiętać, że istnieją wyjątki od powyższych praw i że w niektórych sytuacjach nie mają one zastosowania.

Może się zdarzyć, że będziemy musieli poprosić Cię o dodatkowe informacje w celu umożliwienia nam potwierdzenia Twojej tożsamości. Jest to środek bezpieczeństwa zapewniający, aby dane osobowe nie zostały ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa do ich otrzymania. Możemy również skontaktować się z Tobą, aby poprosić Cię o wyjaśnienie Twojego żądania.

Zazwyczaj nie ma wymogu uiszczenia opłaty za dostęp do swoich danych osobowych (lub za skorzystanie z innych praw). Możemy jednak pobrać uzasadnioną opłatę, jeśli Twoje żądanie jest wyraźnie nieuzasadnione, powtarza się lub jest wygórowane. Ewentualnie możemy odmówić spełnienia Twojego żądania w takich okolicznościach.

C.  Sposób komunikowania się z nami

Możesz komunikować się z nami za pomocą następujących metod:

i.  Kontaktując się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Grupy Konami: Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych (DPO), który ponosi ogólną odpowiedzialność za zapewnienie przestrzegania Przepisów o ochronie danych przez Grupę Konami. Możesz skontaktować się z naszym DPO pocztą elektroniczną pod adresem: dpoteam@konami.com

ii.  Kontaktując się bezpośrednio z Konami Europe: Jeśli wolisz skontaktować się z Konami Europe bezpośrednio w Wielkiej Brytanii lub EOG, możesz to zrobić, wysyłając wiadomość e-mail do naszego działu wsparcia w zakresie RODO, obsługiwanego wspólnie przez naszą Centralę w Wielkiej Brytanii i nasz francuski oddział, pod adresem: rep-gdpr@konami.info

D.  Prawo do złożenia skargi do Organu ochrony danych

Ochrona Twoich danych osobowych jest naszym priorytetem, więc jeśli uznasz, że niewłaściwie wykorzystaliśmy Twoje dane osobowe lub naruszyliśmy jakiekolwiek Przepisy o ochronie danych, w pierwszej kolejności zawsze zachęcamy do skontaktowania się z nami, co pozwoli nam zrozumieć naturę Twojego problemu i podjąć niezbędne kroki w celu rozpatrzenia Twojej skargi i rozwiania Twoich obaw.

Zgodnie z Przepisami o ochronie danych masz prawo złożyć skargę do odpowiedniego Organu ochrony danych, którym zasadniczo będzie Organ ochrony danych w Twoim miejscu zamieszkania w Wielkiej Brytanii lub w EOG.

W Wielkiej Brytanii Organem ochrony danych jest Urząd Komisarza ds. Informacji (Information Commissioner’s Office): https://ico.org.uk/

W EOG wykaz właściwych Organów ochrony danych jest dostępny pod adresem:

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszych produktów lub usług, możesz skontaktować się z nami pod adresem:

https://www.konami.com/games/inquiry/

8.  INNE INFORMACJE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Przetwarzamy dane osobowe odpowiednio zgodnie z wymogami brytyjskiego RODO i RODO, co stanowi odzwierciedlenie naszego zaangażowania w najlepsze globalne praktyki w kwestiach prywatności oraz jest zgodne z naszą obietnicą dotyczącą prywatności. Jak wyjaśniono w punkcie 1, niektóre kraje posiadają jednak przepisy krajowe, które przewidują inne wymagania i nakładają na nas dodatkowe obowiązki, gdy przetwarzamy dane osobowe rezydentów tych krajów podczas świadczenia Usług na ich rzecz. Jeśli jesteś rezydentem jednego z krajów wymienionych poniżej, zapoznaj się z poniższymi informacjami o ochronie prywatności za pomocą poniższych linków, aby uzyskać więcej szczegółów dotyczących Twoich praw i naszych obowiązków, które mają pierwszeństwo w przypadku konfliktu z postanowieniami niniejszej informacji o ochronie prywatności:

·  Stany Zjednoczone Ameryki: https://legal.konami.com/kdee/privacy_notice/

Jeśli korzystasz z innych oferowanych przez nas produktów i usług (np. bierzesz udział w konkursie w mediach społecznościowych) lub masz z nami inne kontakty (np. uczestnicząc w wydarzeniu zorganizowanym przez Konami, odwiedzając nasze stoisko na konferencji dla konsumentów lub ubiegając się o pracę), Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującą informacją o ochronie prywatności: https://legal.konami.com/kdee/privacy_notice/

Nasze inne informacje o ochronie prywatności obejmują obecnie następujące informacje:

·  Ogólna informacja o ochronie prywatności

·  Polityka prywatności dotycząca kampanii w mediach społecznościowych

·  Informacja o ochronie prywatności dotycząca pokazów dla konsumentów

·  Informacja o ochronie prywatności w procesie rekrutacji i informacje uzupełniające

·  Polityka prywatności dotycząca profilu gracza

 

Ostatnia aktualizacja: 04/07/2023