KONAMI

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z POKAZAMI DLA KONSUMENTÓW – PL

DLA UCZESTNIKÓW, OPIEKUNÓW I WIDZÓW

Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych została sporządzona przez KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT B.V. (zwaną dalej „Konami Europe” bądź określaną jako „my”, „nas” lub „nasz”), spółkę zarejestrowaną w Niderlandach z centralą pod adresem 14–16 Sheet Street, Windsor, SL4 1BG, United Kingdom/Zjednoczone Królestwo (zwaną dalej „Centralą w Zjednoczonym Królestwie”) oraz oddziałami w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”) we Francji, Niemczech i Hiszpanii (zwanymi dalej łącznie „Oddziałami w UE”).

W niniejszej informacji o ochronie danych osobowych odniesienia do „Państwa” oznaczają uczestnika lub widza Wydarzenia (zgodnie z definicją poniżej) bądź jego Opiekuna (zgodnie z definicją poniżej) w zależności od kontekstu.

Możemy Państwu zaoferować możliwość uczestnictwa w różnych wydarzeniach organizowanych w Internecie lub poza nim (zwanych dalej „Wydarzeniami”) oraz otrzymywania związanych z nimi usług (zwanych łącznie „Usługami Związanymi z Wydarzeniami”). W przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat, konieczne może być również przetwarzanie danych osobowych rodzica lub opiekuna prawnego (zwanego dalej „Opiekunem”) zgodnie z opisem w punkcie 2.3 poniżej.

Gdy uczestniczą Państwo w Wydarzeniach lub są ich widzami, a także gdy korzystają Państwo z Usług Związanych z Wydarzeniami, bardzo ważne jest dla nas, aby sposób wykorzystania i ochrony Państwa danych osobowych spełniał Państwa oczekiwania oraz wymogi prawne, jakim podlegamy na mocy Przepisów o Ochronie Danych Osobowych (zgodnie z definicją poniżej). Sposób, w jaki wykorzystujemy i chronimy te dane, wyjaśniono bardziej szczegółowo w dalszej części niniejszej informacji o ochronie danych osobowych:

1. OBOWIĄZUJĄCE NAS PRZEPISY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

2. WYKORZYSTYWANIE PRZEZ NAS PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

2.1.... Uczestnicy Wydarzeń

2.2.... Widzowie Wydarzeń

2.3.... Opiekunowie uczestników i widzów Wydarzenia

3. PRZECHOWYWANIE I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

4. UDOSTĘPNIANIE PRZEZ NAS PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH INNYM FIRMOM

5. PRZEKAZYWANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH DO INNYCH KRAJÓW

6. PAŃSTWA PRAWA I ŻĄDANIA KIEROWANE DO KONAMI

7. INNE INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Należy pamiętać, że gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z dostarczaniem Państwu określonych produktów i usług, zastosowanie mogą mieć nasze inne informacje o ochronie danych osobowych, jak wyjaśniono w punkcie 7 poniżej. Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych ma na celu uzupełnienie naszych innych obowiązujących informacji o ochronie danych osobowych i powinna być czytana łącznie z nimi.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian, uzupełnień lub usuwania dowolnych części niniejszej informacji o ochronie danych osobowych. Najnowsza wersja niniejszej informacji o ochronie danych osobowych znajduje się pod adresem [https://legal.konami.com/kdee/privacy_notice/].

1. OBOWIĄZUJĄCE NAS PRZEPISY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Jako że prowadzimy naszą działalność za pośrednictwem Centrali w Zjednoczonym Królestwie i Oddziałów w UE, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi w Zjednoczonym Królestwie, Unii Europejskiej oraz krajowymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (zwanymi łącznie „Przepisami o Ochronie Danych Osobowych”). Przepisy o Ochronie Danych Osobowych mają następujące zastosowanie do przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:

· W przypadku, gdy administratorem Państwa danych osobowych jest nasza Centrala w Zjednoczonym Królestwie, najważniejszymi Przepisami o Ochronie Danych Osobowych, których przestrzegamy, są brytyjska ustawa o ochronie danych z 2018 r. oraz brytyjskie RODO (czyli RODO (zgodnie z definicją poniżej) w zakresie obowiązującym w Zjednoczonym Królestwie po brexicie).

Nasza Centrala w Zjednoczonym Królestwie jest zarejestrowana jako administrator danych osobowych przez Biuro Komisarza ds. Informacji (numer rejestracyjny ICO ZA029809), które jest Organem Ochrony Danych w Zjednoczonym Królestwie (zob. punkt 6 poniżej). W pewnych okolicznościach zastosowanie do przetwarzania Państwa danych osobowych przez naszą Centralę w Zjednoczonym Królestwie może mieć również RODO obowiązujące w UE.

· W przypadku, gdy administratorem Państwa danych osobowych jest jeden z naszych Oddziałów w UE, najważniejszymi Przepisami o Ochronie Danych Osobowych, których przestrzegamy, są ogólne rozporządzenie o ochronie danych nr 2016/679 (zwane dalej „RODO”) oraz związane z nim przepisy krajowe w odpowiednich państwach członkowskich UE.

Nasz francuski oddział pod adresem 35 Rue Pierre Brossolette, Levallois Perret 92300, France/Francja pełni na mocy RODO funkcję naszej głównej jednostki organizacyjnej w odniesieniu do wszelkiego transgranicznego przetwarzania danych osobowych w EOG. Nasz francuski oddział został również wyznaczony przez naszą Centralę w Zjednoczonym Królestwie jako jej przedstawiciel ds. RODO w UE w odniesieniu do niektórych czynności przetwarzania danych.

2. WYKORZYSTYWANIE PRZEZ NAS PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

2.1 Uczestnicy Wydarzeń

Cele przetwarzania

W zależności od rodzaju Wydarzenia, w którym Państwo uczestniczą, Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane do niektórych lub wszystkich z poniższych celów (zwanych dalej „Celami Związanymi z Uczestnikami Wydarzenia”), aby umożliwić świadczenie Usług Związanych z Wydarzeniami:

i. kontakt z Państwem w związku z Państwa udziałem w Wydarzeniu;

ii. organizacja Wydarzenia;

iii. prezentacja uczestników Wydarzenia w ogłoszeniach i transmisjach związanych z Wydarzeniem lub promocja, podanie do publicznej wiadomości oraz reklama towarów i usług związanych z Wydarzeniem;

iv. organizacja przelotów lub innego transportu, zakwaterowania i innych kwestii związanych z podróżą;

v. podawanie wyników, statystyk i analiz dotyczących Wydarzenia (w tym w kanałach cyfrowych Konami);

vi. (w stosownych przypadkach) aktualizacja wyników Wydarzenia i zarządzanie nimi w związku z Państwa kontem powiązanym z identyfikatorem Konami Card Game;

vii. rozpowszechnianie/transmisja strumieniowa Wydarzenia w Internecie (na żywo i/lub w postaci nagrań);

viii. prowadzenie dokumentacji dotyczącej Wydarzenia;

ix. publikacja wywiadów z uczestnikami i widzami (na żywo i/lub w postaci nagrań, w formie pisemnej oraz audiowizualnej);

x. wysyłka nagród;

xi. komunikacja z Państwem w trakcie Wydarzenia oraz po jego zakończeniu w związku z ewentualnymi karami, dyskwalifikacją i/lub zawieszeniem uczestnictwa w przyszłych Wydarzeniach;

xii. rozpatrywanie wszelkich zapytań lub skarg od Państwa przed Wydarzeniem, w jego trakcie lub po jego zakończeniu; oraz

xiii. inne cele bezpośrednio związane ze świadczeniem i doskonaleniem Usług Związanych z Wydarzeniami, w tym opracowywaniem produktów oraz usług związanych z tematyką Wydarzenia.

Rodzaje danych osobowych

Państwa dane osobowe zbierane przez nas w związku ze świadczeniem Państwu Usług Związanych z Wydarzeniami mogą obejmować niektóre lub wszystkie z poniższych elementów:

i. Dane kontaktowe: adres zamieszkania, imię, drugie imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail;

ii. Dane dotyczące gier Konami: identyfikator Konami Card Game, identyfikator Konami, informacje zawarte w kwestionariuszach i zapisach gier (w tym informacje o dokumentach dotyczących ewentualnych kar, dyskwalifikacji i/lub zawieszeń oraz formularzach wysyłki nagród);

iii. Dane audiowizualne: zdjęcia, filmy i inne nagrania dotyczące Państwa (w tym Państwa zarejestrowany głos i transmisje strumieniowe Wydarzeń);

iv. Dane dotyczące podróży i kraju/narodowości: numer paszportu i inne dane paszportowe, język, narodowość; oraz

v. Inne rodzaje danych identyfikacyjnych: podpis, wiek, miejsce i data urodzenia, lokalizacja.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez spółki Grupy Konami w związku ze świadczeniem Państwu Usług Związanych z Wydarzeniami stanowi fakt, że takie przetwarzanie jest niezbędne dla naszych prawnie uzasadnionych interesów biznesowych związanych ze świadczeniem Usług Związanych z Wydarzeniami, a także dla leżącego w Państwa interesie otrzymywania tych Usług, dla Celów Związanych z Uczestnikami Wydarzenia określonych powyżej (art. 6 ust. 1 lit. f) brytyjskiego RODO/RODO).

W przypadkach, w których pewne dane osobowe są niezbędne w celu świadczenia dowolnych Usług Związanych z Wydarzeniami, a Państwo zdecydują się nie podać tych danych, możemy nie być w stanie rozpocząć lub kontynuować świadczenia takich usług na Państwa rzecz (np. bez podania prawdziwego nazwiska i danych paszportowych nie możemy zorganizować podróży).

Państwa prawo do sprzeciwu

Jako że podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych dla Celów Związanych z Uczestnikami Wydarzenia są prawnie uzasadnione interesy, mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas danych, jak opisano poniżej w punkcie 6 (Państwa prawa i żądania kierowane do Konami).

2.2 Widzowie Wydarzeń

Cele przetwarzania

W zależności od rodzaju Wydarzenia, którego są Państwo widzami lub w którym Państwo uczestniczą, Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane do niektórych lub wszystkich z poniższych celów (zwanych dalej „Celami Związanymi z Widzami Wydarzenia”), aby umożliwić świadczenie Usług Związanych z Wydarzeniami:

i. organizacja Wydarzenia;

ii. podawanie wyników, statystyk i analiz dotyczących Wydarzenia (w tym w kanałach cyfrowych Konami);

iii. rozpowszechnianie/transmisja strumieniowa Wydarzenia w Internecie (na żywo i/lub w postaci nagrań);

iv. prowadzenie dokumentacji dotyczącej Wydarzenia;

v. publikacja wywiadów z uczestnikami i widzami (na żywo i/lub w postaci nagrań, w formie pisemnej oraz audiowizualnej);

vi. rozpatrywanie wszelkich zapytań lub skarg od Państwa w trakcie Wydarzenia lub po jego zakończeniu; oraz

vii. inne cele bezpośrednio związane ze świadczeniem i doskonaleniem Usług Związanych z Wydarzeniami, w tym opracowywaniem produktów oraz usług związanych z tematyką Wydarzenia.

Rodzaje danych osobowych

Państwa dane osobowe zbierane przez nas w związku ze świadczeniem Państwu Usług Związanych z Wydarzeniami mogą obejmować niektóre lub wszystkie z poniższych elementów:

i. Dane audiowizualne: zdjęcia, filmy i inne nagrania dotyczące Państwa (w tym Państwa zarejestrowany głos i transmisje strumieniowe Wydarzeń); oraz

ii. Dane kontaktowe (jeżeli podadzą nam je Państwo, na przykład kierując do nas zapytanie lub skargę w trakcie Wydarzenia lub po jego zakończeniu): adres zamieszkania, imię, drugie imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez spółki Grupy Konami w związku ze świadczeniem Państwu Usług Związanych z Wydarzeniami stanowi fakt, że takie przetwarzanie jest niezbędne dla naszych prawnie uzasadnionych interesów biznesowych związanych z organizacją Wydarzeń i świadczeniem innych Usług Związanych z Wydarzeniami, a także dla leżącej w Państwa interesie możliwości obserwowania Wydarzeń oraz (w stosownych przypadkach) otrzymywania innych Usług Związanych z Wydarzeniami, dla Celów Związanych z Widzami Wydarzenia określonych powyżej (art. 6 ust. 1 lit. f) brytyjskiego RODO/RODO).

W przypadkach, w których pewne dane osobowe są niezbędne w celu świadczenia dowolnych Usług Związanych z Wydarzeniami, a Państwo zdecydują się nie podać tych danych, możemy nie być w stanie rozpocząć lub kontynuować świadczenia takich usług na Państwa rzecz (np. jeżeli nie godzą się Państwo, abyśmy wykonywali zdjęcia, nagrywali filmy lub transmitowali przebieg Wydarzenia, nie powinni Państwo wchodzić na teren, na którym ono się odbywa).

Państwa prawo do sprzeciwu

Jako że podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych dla Celów Związanych z Widzami Wydarzenia są prawnie uzasadnione interesy, mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas danych, jak opisano poniżej w punkcie 6 (Państwa prawa i żądania kierowane do Konami).

2.3 Opiekunowie uczestników i widzów Wydarzenia

Cele przetwarzania

Jeżeli są Państwo Opiekunem osoby niepełnoletniej korzystającej z Usług Związanych z Wydarzeniami, Państwa dane osobowe mogą być zbierane i wykorzystywane do niektórych lub wszystkich poniższych celów w związku z korzystaniem przez osobę niepełnoletnią z Usług Związanych z Wydarzeniami (zwanych dalej „Celami Przetwarzania Związanymi z Opiekunami”):

i. kontakt z rodzicem/opiekunem w celu potwierdzenia imienia i nazwiska osoby niepełnoletniej, jej daty urodzenia, wieku, danych kontaktowych oraz uczestnictwa w jakimkolwiek Wydarzeniu;

ii. organizacja Wydarzeń, w których uczestniczy osoba niepełnoletnia;

iii. organizacja przelotów lub innego transportu, zakwaterowania i innych kwestii związanych z podróżą osoby niepełnoletniej;

iv. rozpowszechnianie/transmisja strumieniowa Wydarzenia w Internecie (na żywo i/lub w postaci nagrań), w tym nagrań z udziałem osoby niepełnoletniej;

v. publikacja wywiadów z uczestnikami i widzami (na żywo i/lub w postaci nagrań, w formie pisemnej oraz audiowizualnej), w tym nagrań z udziałem osoby niepełnoletniej; oraz

vi. rozpatrywanie wszelkich zapytań lub skarg od Państwa przed Wydarzeniem, w jego trakcie lub po jego zakończeniu.

Rodzaje danych osobowych

Państwa dane osobowe zbierane przez nas w związku ze świadczeniem osobie niepełnoletniej Usług Związanych z Wydarzeniami mogą obejmować niektóre lub wszystkie z poniższych elementów:

i. Dane kontaktowe: adres zamieszkania, imię, drugie imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail;

ii. Dane audiowizualne: zdjęcia, filmy i inne nagrania dotyczące Państwa (w tym Państwa zarejestrowany głos i transmisje strumieniowe Wydarzeń);

iii. Dane dotyczące podróży i kraju/narodowości: numer paszportu i inne dane paszportowe, język, narodowość; oraz

iv. Inne rodzaje danych identyfikacyjnych: podpis, wiek, miejsce i data urodzenia, lokalizacja.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez spółki Grupy Konami w związku ze świadczeniem osobie niepełnoletniej Usług Związanych z Wydarzeniami stanowi fakt, że takie przetwarzanie jest niezbędne dla naszych prawnie uzasadnionych interesów biznesowych związanych ze świadczeniem Usług Związanych z Wydarzeniami, a także dla leżącego w interesie osoby niepełnoletniej otrzymywania tych Usług, dla Celów Przetwarzania Związanych z Opiekunami określonych powyżej (art. 6 ust. 1 lit. f) brytyjskiego RODO/RODO).

W przypadkach, w których pewne dane osobowe są niezbędne w celu świadczenia osobie niepełnoletniej Usług Związanych z Wydarzeniami, a Państwo zdecydują się nie podać tych danych, możemy nie być w stanie rozpocząć lub kontynuować świadczenia takich usług osobie niepełnoletniej (np. bez podania Państwa nazwiska i danych kontaktowych możemy nie być w stanie skontaktować się z Państwem w celu uzyskania niezbędnych zgód na udział osoby niepełnoletniej w Wydarzeniach).

Państwa prawo do sprzeciwu

Jako że podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych osoby niepełnoletniej dla Celów Związanych z Uczestnikami Wydarzenia oraz Państwa danych osobowych dla Celów Przetwarzania Związanych z Opiekunami są prawnie uzasadnione interesy, mają Państwo prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu we własnym imieniu lub w imieniu osoby niepełnoletniej w sytuacji, gdy nie może ona tego uczynić samodzielnie, jak opisano poniżej w punkcie 6 (Państwa prawa i żądania kierowane do Konami).

3. PRZECHOWYWANIE I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przechowywanie danych

Przechowujemy Państwa dane osobowe (w tym dane osobowe Opiekuna) do czasu zakończenia każdego Wydarzenia oraz tak długo, jak jest to konieczne: (i) po zakończeniu Wydarzenia w celu dokończenia świadczenia Usług Związanych z Wydarzeniami na rzecz Państwa (np. wysyłki nagród do Państwa po zakończeniu Wydarzenia); oraz (ii) w celach, dla których je zebraliśmy, jak wyjaśniono w punkcie 2 powyżej, w tym w celu spełnienia wymogów prawnych, regulacyjnych, podatkowych, księgowych lub sprawozdawczych.

Możemy przechowywać Państwa dane osobowe po zakończeniu Wydarzenia, jeżeli mamy w tym uzasadniony prawnie interes. Na przykład:

i. treści (w tym zdjęcia, nagrania wideo i audio) z Wydarzenia oraz relacje z niego mogą być publikowane w Internecie (w tym na stronach internetowych Konami oraz w mediach społecznościowych) tak długo, jak długo pozostają one istotne lub interesujące dla uczestników Wydarzenia oraz innych klientów, fanów i osób śledzących odnośną działalność Konami Europe;

ii. informacje dotyczące ewentualnych kar, dyskwalifikacji i/lub zawieszeń będą przechowywane przez odpowiedni okres, podczas którego informacje te pozostają istotne (np. do chwili przeprowadzenia dochodzenia lub zakończenia dyskwalifikacji i/lub zawieszenia); oraz

iii. dane osobowe mogą być przechowywane i wykorzystywane przez okres do 5 (pięciu) lat do celów analitycznych oraz sprawozdawczych.

Możemy przechowywać Państwa dane osobowe przez dłuższy okres:

i. w zakresie niezbędnym do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;

ii. w przypadku skargi lub jeżeli mamy uzasadnione powody sądzić, że może dojść do sporu sądowego dotyczącego naszej relacji z Państwem; i/lub

iii. gdy mamy uzasadniony prawnie interes i takie przechowywanie jest niezbędne w związku z naszym uzasadnionym prawnie interesem.

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji na temat konkretnych okresów przechowywania danych, prosimy o kontakt z nami zgodnie z informacjami podanymi w punkcie 6 poniżej.

Bezpieczeństwo danych

Zgodnie z Przepisami o Ochronie Danych Osobowych wdrożyliśmy (i wymagamy od naszych usługodawców, aby również wdrożyli) odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie Państwa danych osobowych, ich wykorzystaniu lub dostępowi do nich w nieupoważniony sposób, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu, zmianie bądź ujawnieniu.

Wdrożyliśmy również procedury raportowania w przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych i powiadomimy Państwa oraz właściwy Organ Ochrony Danych o takim naruszeniu, gdy będziemy do tego prawnie zobowiązani.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tych środków bezpieczeństwa, proszę skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 6 poniżej.

4. UDOSTĘPNIANIE PRZEZ NAS PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH INNYM FIRMOM

Możemy udostępniać dane osobowe innym firmom lub organizacjom z różnych powodów wskazanych poniżej.

Udostępnianie danych spółkom należącym do Grupy Konami

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe innym spółkom należącym do tej samej grupy kapitałowej, w tym naszej spółce dominującej z siedzibą w Japonii (Konami Group Corporation) i naszej spółce stowarzyszonej z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki (Konami Digital Entertainment Inc.) (zwanym dalej „Grupą Konami”).

W takich przypadkach spółki Grupy Konami, które otrzymają Państwa dane osobowe, będą je wykorzystywać zgodnie z Przepisami o Ochronie Danych Osobowych i w zakresie dozwolonym przez te przepisy, a także zgodnie z niniejszą informacją o ochronie danych osobowych oraz (w stosownych przypadkach) z odpowiednią polityką ochrony danych osobowych obowiązującą w tych spółkach.


Udostępnianie danych usługodawcom

Możemy również przekazywać dane osobowe naszym usługodawcom zarówno w obrębie Grupy Konami, jak i podmiotom zewnętrznym, takim jak Partnerzy Gier Zorganizowanych, biura podróży, spedytorzy i kurierzy, dostawcy transmisji treści, reporterzy Wydarzeń, agencje PR i marketingowe, dystrybutorzy oraz dostawcy oprogramowania do obliczania rankingów, mediów społecznościowych i kanałów transmisji strumieniowej (np. YouTube, Facebook, Twitch, Instagram i Twitter), a także dostawcy systemu parowania do celów turniejów online i serwisów internetowych spółek Grupy Konami.

W każdym przypadku będziemy korzystać z usług dostawców wyłącznie zgodnie z Przepisami o Ochronie Danych Osobowych, zapewniając, aby:

i. usługodawca wdrożył odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych; oraz

ii. zawarto pisemną umowę chroniącą Państwa dane osobowe i uniemożliwiającą ich wykorzystanie do celów innych niż świadczenie odpowiednich usług.

Udostępnianie danych innym podmiotom

Możemy również udostępniać Państwa dane osobowe innym firmom zewnętrznym w wyniku sprzedaży, połączenia lub reorganizacji Konami Europe bądź spółek Grupy Konami lub też jednostek biznesowych, które przetwarzają Państwa dane osobowe, lub w przypadkach, gdy my sami bądź stosowne spółki Grupy Konami będziemy zobowiązani do przetwarzania lub ujawnienia danych osobowych na mocy przepisów prawa bądź nakazu właściwego organu (np. sędziego lub sądu).

5. PRZEKAZYWANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH DO INNYCH KRAJÓW

W związku z udostępnianiem danych (zob. punkt 4 powyżej) możemy przekazywać Państwa dane osobowe innym firmom z siedzibą poza Zjednoczonym Królestwem lub EOG. Będziemy to robić wyłącznie wtedy, gdy takie przekazanie będzie zgodne z Przepisami o Ochronie Danych Osobowych, a mianowicie:

i. upewniając się, że kraje, w których siedzibę mają te firmy, zostały uznane przez Zjednoczone Królestwo lub UE za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych (np. w przypadku Japonii); lub

ii. przyjmując i wdrażając standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Zjednoczone Królestwo lub UE jako odpowiednie zabezpieczenie zgodnego z prawem przekazywania Państwa danych osobowych poza Zjednoczone Królestwo lub EOG.

Szczegółowe informacje dotyczące odpowiednich zabezpieczeń mogą Państwo otrzymać na żądanie, kontaktując się z nami zgodnie z informacjami podanymi w punkcie 6 (Państwa prawa i żądania kierowane do Konami) poniżej.

6. PAŃSTWA PRAWA I ŻĄDANIA KIEROWANE DO KONAMI

Państwa prawa wynikające z Przepisów o Ochronie Danych Osobowych

W pewnych okolicznościach przysługują Państwu następujące prawa, z których mogą Państwo korzystać w odniesieniu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez spółki Grupy Konami.

· Informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych: Mają Państwo prawo uzyskać od nas wszystkie wymagane informacje dotyczące prowadzonych przez nas czynności przetwarzania danych, które Państwa dotyczą (art. 13 i 14 brytyjskiego RODO/RODO).

· Dostęp do danych osobowych: Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli tak jest, mają Państwo prawo dostępu do tych danych osobowych i pewnych powiązanych informacji (art. 15 brytyjskiego RODO/RODO).

· Sprostowanie lub usunięcie danych osobowych: Mają Państwo prawo do żądania, abyśmy bez zbędnej zwłoki sprostowali nieprawidłowe dane osobowe dotyczące Państwa oraz abyśmy uzupełnili wszelkie niekompletne dane osobowe (art. 16 brytyjskiego RODO/RODO). Mogą Państwo również mieć prawo do żądania, abyśmy bez zbędnej zwłoki usunęli dane osobowe dotyczące Państwa, gdy są spełnione pewne warunki prawne (art. 17 brytyjskiego RODO/RODO).

· Ograniczenie przetwarzania danych osobowych: Mogą Państwo mieć prawo do żądania, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych dotyczące Państwa, gdy są spełnione pewne warunki prawne (art. 18 brytyjskiego RODO/RODO).

· Prawo do przenoszenia danych osobowych: Mogą Państwo mieć prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie, aby mogli Państwo przekazać te dane innej firmie. Dotyczy to jedynie danych osobowych, które uzyskujemy od Państwa, a przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody lub w celu wykonania umowy z Państwem oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany (art. 20 brytyjskiego RODO/RODO).

· Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych: Jako że podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych dla Celów Związanych z Uczestnikami Wydarzenia, Celów Związanych z Widzami Wydarzenia oraz (w stosownych przypadkach) Celów Przetwarzania Związanych z Opiekunami (zob. punkt 2 powyżej), mają Państwo prawo do zgłoszenia w dowolnym momencie sprzeciwu, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania przez nas danych osobowych dotyczących Państwa (art. 21 brytyjskiego RODO/RODO). Mamy wówczas obowiązek zaprzestać przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że mamy ważny powód do dalszego takiego przetwarzania, który jest nadrzędny w stosunku do Państwa sprzeciwu.

Ponadto, jeżeli Państwa dane osobowe są przekazywane przez Konami Europe ze Zjednoczonego Królestwa lub EOG do kraju położonego poza Zjednoczonym Królestwem bądź EOG, prosimy o kontakt, jeżeli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje na temat konkretnego mechanizmu, na którym opiera się przekazywanie danych (może być nim np. stwierdzenie odpowiedniego stopnia ochrony lub standardowe klauzule umowne).

Jak mogą Państwo skorzystać ze swoich praw

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać, kontaktując się z nami pod adresem:

privacynotice@faq.konami.com

Staramy się udzielać odpowiedzi na wszystkie żądania dotyczące danych osobowych w ciągu miesiąca. W pewnych przypadkach może nam to zająć więcej niż miesiąc, jeżeli Państwa żądanie jest szczególnie skomplikowane lub złożyli Państwo większą liczbę żądań. Należy również pamiętać, że istnieją wyjątki od powyższych praw oraz pewne sytuacje, w których nie mają one zastosowania.

W pewnych przypadkach będziemy musieli poprosić o dodatkowe informacje, które pomogą nam potwierdzić Państwa tożsamość. Jest to środek bezpieczeństwa mający na celu zapewnienie, aby dane osobowe nie zostały ujawnione żadnej nieuprawnionej osobie. Możemy również skontaktować się z Państwem, aby poprosić o wyjaśnienie Państwa żądania.

Zazwyczaj za dostęp do swoich danych osobowych (ani za korzystanie z innych praw) nie trzeba uiszczać opłaty. Możemy jednak pobrać uzasadnioną opłatę, jeżeli Państwa żądanie jest w sposób oczywisty nieuzasadnione, powtarzalne lub nadmierne. Alternatywnie, w takich okolicznościach możemy odmówić spełnienia Państwa żądania.

Jak się z nami skontaktować

Mogą się Państwo z nami skontaktować z użyciem następujących metod:

Kontakt z inspektorem ochrony danych Grupy Konami: Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, który ponosi ogólną odpowiedzialność za przestrzeganie przez Grupę Konami Przepisów o Ochronie Danych Osobowych. Z naszym inspektorem ochrony danych mogą się Państwo skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:

dpo-team@konami.com

Kontakt bezpośrednio z Konami Europe: Jeżeli wolą się Państwo skontaktować bezpośrednio z Konami Europe w Zjednoczonym Królestwie lub EOG, mogą Państwo to zrobić, wysyłając wiadomość e-mail do naszego działu obsługi zapytań dotyczących RODO, który jest obsługiwany wspólnie przez centralę brytyjską i oddział francuski, na adres:

rep-gdpr@konami.info

Państwa prawo do złożenia skargi do Organu Ochrony Danych

Ochrona Państwa danych osobowych jest naszym priorytetem, dlatego jeżeli uważają Państwo, że wykorzystaliśmy Państwa dane osobowe w niewłaściwy sposób lub naruszyliśmy Przepisy o Ochronie Danych Osobowych, w pierwszej kolejności prosimy o kontakt z nami, abyśmy mogli określić powód Państwa skargi oraz podjąć niezbędne kroki w celu jej załatwienia i rozwiania Państwa obaw.

Zgodnie z Przepisami o Ochronie Danych Osobowych mają Państwo prawo złożyć skargę do odpowiedniego Organu Ochrony Danych, którym jest z reguły Organ Ochrony Danych w Państwa miejscu zamieszkania w Zjednoczonym Królestwie lub na terenie EOG.

W Zjednoczonym Królestwie Organem Ochrony Danych jest Biuro Komisarza ds. Informacji:

https://ico.org.uk/

Lista właściwych Organów Ochrony Danych w EOG jest dostępna pod adresem:

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące naszych produktów lub usług, mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem:

https://www.konami.com/games/inquiry/

7. INNE INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Jeżeli korzystają Państwo z innych produktów i usług oferowanych przez spółki Grupy Konami (np. biorą Państwo udział w konkursie w mediach społecznościowych) lub wchodzą z nami w inne interakcje (np. ubiegają się o pracę), wówczas Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z innymi naszymi informacjami o ochronie danych osobowych, którymi są obecnie:

· Ogólna informacja o ochronie danych osobowych

· Informacja o ochronie danych osobowych w mediach społecznościowych

· Informacja o ochronie danych osobowych dotycząca kampanii w mediach społecznościowych

· Informacja o ochronie danych osobowych w związku z pokazami dla konsumentów

· Informacja o ochronie danych osobowych podczas rekrutacji i informacje uzupełniające

· Informacja o ochronie danych osobowych w związku ze wsparciem dla gracza

Ostatnia aktualizacja:Lipiec 2022